Edifici d'Oficines Pujades Edifici d'Oficines Pujades Edifici d'Oficines Pujades Edifici d'Oficines Pujades Edifici d'Oficines Pujades Edifici d'Oficines Pujades Edifici d'Oficines Pujades Edifici d'Oficines Pujades Edifici d'Oficines Pujades Edifici d'Oficines Pujades Edifici d'Oficines Pujades Edifici d'Oficines Pujades

Edifici d'Oficines Pujades

 

L'àrea del 22 @ al Poble Nou de Barcelona ??ha anat transformant-se gradualment. Les mansanes dissenyades per Idelfons Cerdà i ocupades inicialment per tallers, indústries i alguns blocs residencials, han estat parcialment enderrocades, mantenint tan sols aquells edificis que per la seva singularitat arquitectònica mereixien la seva conservació. Nous edificis d'oficines, residencials, hotelers, i de serveis han anat ocupant els espais buits entre els que han estat conservats.
 
El solar es troba entre els carrers Pere IV, un dels antics carrers que no obeeixen a la lògica ortogonal del Pla Cerdà per ser un camí històric, el carrer Pujades, i el carrer Pamplona. Aquesta illa irregular manté les traces de l'antic parcel·lari en relació al carrer Pere IV i organitza les edificacions existents, algunes de les quals seran enderrocades per construir el nou edifici, que recuperarà aquelles com a geometria generadora del projecte.
 
Del total edificat de l'illa irregular únicament es tirarà l'espai destinat al nou edifici, conservant els edificis residencials del costat més curt de l'illa, i l'edifici industrial que dóna al carrer Pamplona, ??un edifici de maó i pedra. La destinació serà d'equipament públic.
 
El projecte proposa reconstruir d'alguna manera aquest parcel·lari, recuperant la seva geometria per al nou edifici, una geometria que obeeix a l'orientació del carrer Pere IV, i construint unes volumetries que ressegueixen aquestes traces. La irregularitat de l'illa permet així mateix que tingui sentit el pas a través de l'illa d'un carrer a l'altre, i a través de l'edifici, un sentit que en canvi perd lògica en l'illa convencional del pla Cerdà.
 
Per aquest motiu l'edifici s'organitza a partir d'una crugia òptima per a l'ús d'oficines, del qual resulten tres volums creuats del carrer Pere IV a Pujades. Una volumetria que ressegueix l'antic parcel·lari com s'observa en el mateix alçat dels edificis en façana, i que disposa entre ells d'uns carrers-pati de dimensió menor, la qual cosa permet una bona il·luminació dels espais útils, a més de permetre el pas transversal.
 
Els volums resultants no mantenen una alineació constant, les antigues traces, sinó que manifesten els seus dubtes sobre el perfil respecte del carrer-pati així com també en relació a l'edifici industrial que es manté al carrer Pamplona, ??sobrevolant aquest últim.
 
La volumetria final és la d'un edifici fragmentat amb espais verticals entre els volums, els carrers-pati, que van de carrer a carrer, i que donen certa complexitat espacial a aquests buits interiors de comunicació i accés.
 
En realitat les volumetries orientades del carrer Pere IV a Pujades es trenquen en un punt intermig en el sentit perpendicular de manera que en aquest eix es localitzen els accessos, escales i ascensors i tots els espais verticals de conductes i instal·lacions.
 
Sota rasant es disposa d'un aparcament de dues plantes amb accés des de la cantonada Pamplona-Pujades en una cantonada de relació amb l'edifici industrial que es manté.
 
JOSEP MIÀS