Parc de Les Planes Parc de Les Planes Parc de Les Planes Parc de Les Planes Parc de Les Planes Parc de Les Planes Parc de Les Planes Parc de Les Planes Parc de Les Planes

Parc de Les Planes

 

La gran dimensió de la totalitat d’aquest Parc, permet allotjar en el seu interior grans espais públics i d’equipaments que caracteritzen cada una de les seves fases d’execució, i que són: la gran plaça pública (1a fase), el camp de futbol, vestidors i serveis (2a fase) i les grades i plaça pública (3a fase). No obstant, és la plantació intensiva d’arbres i vegetació el que en forma de massa forestal de tipus mediterrani (pins, alzines,...), es constituirà amb elements homogeneïtzadors i caracteritzarà finalment el conjunt.
 
Un aspecte important del parc és que s’ha concebut com espai de relació i “comunicació” entre els barris que limiten amb ell. En aquest sentir cal destacar l’eix nord-sud que travessant en forma de rampes i escales, comunica directament els barris de Can Serra i La Florida, així com la remodelació de la topografia que mitjançant replens de terres disminueix els forts desnivells que presentava el territori, (25m entre les parts baixes i les parts altes), suavitzant la seva configuració i creant una seqüència de plataformes, talussos i rampes que permeten fer el recorregut de tot el parc a “peu pla” sense interrupció d’escales, utilitzant-les únicament en punts molt concrets i inevitables pel desnivell a superar.
 
La superfícies total del parc és de 8,7Ha. 
 
SERGI GODIA