Parc de la Solidaritat Parc de la Solidaritat Parc de la Solidaritat Parc de la Solidaritat Parc de la Solidaritat Parc de la Solidaritat Parc de la Solidaritat Parc de la Solidaritat

Parc de la Solidaritat

 

El cobriment del cinturó de la Ronda en aquest sector ha permès generar una plataforma que amb 2.4Ha de superfície que destinada a parc, resol de forma definitiva la connexió entre els barris de Can Clota i Can Vidalet, segregats històricament per l’accidentada configuració de la riera que els travessa.
 
El paper integrador del parc dins de la trama urbana preexistent i la seva incidència en el paisatge de la via ràpida sobre la que es situa, són els punts de partida fonamentals del seu disseny.
 
La prolongació de dos carrers en forma d’eixos per vianants dins del parc, genera un gran “saló” cobert de gespa que en la part més amplia acull una gran escultura d’acer de 6 metres d’alçada d’Alberto Udaeta. Aquest saló central, veritable eix estructurador del parc, adquireix una especial significació durant la nit, ja que la estora de gespa esta sembrada amb nombroses balises lluminoses en forma de constel·lació fins arribar a l’escultura on es produeix una explosió de llum que emfatitza el seu caràcter monumental. 
 
El saló queda delimitat pels dos costat amb pòrtics metàl·lics lleugers, de gran alçada (12 metres) que suporten dues línies de llum, les quals gràcies a la seva important alçada i al seva intensitat lumínica (neó) són visibles a gran distància i de forma molt especial des del cinturó, simbolitzant per la nit, mitjançant dues línies de llum en el cel, la connexió dels barris per damunt de la via ràpida.
 
En forma de creu, perpendicular al saló central es troba la llosa de cobertura del cinturó, en la que no es pot plantar arbrat, restant dividida pel saló en dos parts destinades a allotjar equipaments esportius del parc.
 
Els dos grans eixos que estructuren el parc: saló central i llosa del cinturó, generen 4 grans sectors que es destinen exclusivament a la vegetació. Aquests sectors presenten una topografia accidentada en contraposició amb la plana dels esmentats eixos, posant encara més de manifest el seu traçat geomètric en quedar delimitada per talussos. Aquest territori es configura en termes generals a base de suaus ondulacions, tapisat de gespa i amb densa plantació d’arbrat.
 
La superfície del parc és de 2,4 Ha. 
 
SERGI GODIA
PREMIS
Premi FAD, Espais Exteriors (1999)