Cobertura de les vies de Sants-Estació Cobertura de les vies de Sants-Estació Cobertura de les vies de Sants-Estació Cobertura de les vies de Sants-Estació Cobertura de les vies de Sants-Estació Cobertura de les vies de Sants-Estació Cobertura de les vies de Sants-Estació Cobertura de les vies de Sants-Estació Cobertura de les vies de Sants-Estació Cobertura de les vies de Sants-Estació Cobertura de les vies de Sants-Estació

Cobertura de les vies de Sants-Estació

 

Davant la impossibilitat de soterrar les vies d’accés a l’Estació de Sants (sis de Renfe i dues de Metro), es planteja la construcció d’una envolvent que, des de l’arquitectura i mantenint-la en superfície, solucioni la problemàtica que aquesta infraestructura ferroviària ha produït en el barri de Sants. 
 
Els objectius principals que aquest projecte aborda es resumeixen en:
 
1. La pràctica insonorització del corredor ferroviari.
 
2. La millora de les connexions internes del barri, peatonals i rodades, tant en el sentit nord-sud com est-oest.
 
3. La transformació de la coberta en un gran espai públic, un corredor verd, de connexió entre la Plaça de Sants i Hospitalet.
 
4. La remodelació de l’Estació de metro de Mercat Nou.
 
5. La rehabilitació dels espais annexos a la coberta.
 
6. Dotar de qualitat arquitectònica una obra infraestructural tractant-la com un edifici.
 
 
El resultat és una envolvent lleugera i transparent, en la seva major part, que evita la contaminació acústica que produeix el tren però permet la seva visió tal i com ha esta habitual des de la seva implantació. Així mateix, el projecte millora la connectivitat local i metropolitana (estació de metro) així com la qualitat dels espais públics adjunts i suposa l’inici d’un corredor verd en la seva coberta que, a la llarga, tindrà un desenvolupament de 5km, des de l’Estació de Sants a Barcelona fins el parc de Can Mercader a Cornellà.
 
Superfície d’actuació: 6Ha (700ml)
 
SERGI GODIA