Plaça del Mercat de la Salut Plaça del Mercat de la Salut Plaça del Mercat de la Salut Plaça del Mercat de la Salut Plaça del Mercat de la Salut Plaça del Mercat de la Salut Plaça del Mercat de la Salut Plaça del Mercat de la Salut Plaça del Mercat de la Salut Plaça del Mercat de la Salut Plaça del Mercat de la Salut

Plaça del Mercat de la Salut

El projecte de la plaça del Mercat de La Salut sorgeix d’una aproximació des del context que ens porta fins a la materialitat d’aquesta intervenció: superposició de capes d’identitat, realitats subjacents i memòria permanent. Parlar de la plaça és parlar de l’edifici del Mercat (de l’arquitecte Josep Maria Sostres,1980) i del barri de La Salut de Badalona (amb una història i teixit social molt dinàmics).

 

Donar identitat a aquest espai, posar de manifest la seva rellevància urbana, i dotar-lo de funcionalitat. La intervenció es materialitza a partir de tres idees:

 

Centralitat. L’espai de la plaça originàriament es va concebre com un espai residual, no hi havia accés a l’edifici. Posteriorment es va obrir una porta, sense canviar aquest caràcter secundari. Actualment ha adquirit una nova centralitat, la nova intervenció s’ha dissenyat per reforçar aquest tret. La proposta buida l’espai i reemplaça els elements fixes per geometria i fluxos de gent.

 

Simplicitat formal. Responent als nous fluxos (l’accés principal al mercat pel nord, el centre cívic, el creuament dels dos eixos viaris principals i recentment les sortides del metro L9) s’ha optat per simplificar al màxim la forma de la plaça, reduint-la a un pla únic inclinat, definit pels seus límits triangulars. Un espai isòtrop on no es prioritzen recorreguts, lliure flux de gent.

 

Riquesa compositiva. A partir dels límits de l’espai triangular s’ha definit una composició abstracta i isòtropa basada en la geometria, una malla sobre el pla reflex de la complexitat del context, sobreposant una composició cromàtica que confereix caràcter i singularitat al nou espai. 

 

VORA ARQUITECTURA